Festival en Vimianzo, Asalto ao Castelo

Política de privacidade

Portada · Política de privacidade

7

En cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos de carácter persoal, polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (en diante , RGPD), da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico (en diante, LSSI-CE) e da Lei orgánica 3/2018 , de protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais (en diante, LOPDGDD), Asociación Cultural Cherinkas garante a protección e confidencialidade dos datos persoais, de calquera tipo que nos faciliten os nosos clientes, de acordo co establecido no Regulamento Xeral de Protección de Datos de Carácter Persoal.

Os datos facilitados serán tratados nos termos establecidos no RGPD, nese sentido Asociación Cultural Cherinkas adoptou os niveis de protección legalmente esixibles, e instalou todas as medidas técnicas ao seu alcance para evitar a súa perda, mal uso, alteración, non autorizado. acceso de terceiros, que se indica a continuación. Non obstante, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables.

Responsable del tratamiento
Denominación: Asociación Cultural Cherinkas
G15698079
Dirección: Avda. Finisterre, 64, 15129 | VIMIANZO
Correo electrónico: info@asaltoaocastelo.com

Finalidade do tratamento
Todos os datos facilitados polos nosos clientes e/ou visitantes na páxina web de Asociación Cultural Cherinkas ou do seu persoal serán incluídos no rexistro de actividades de tratamento de datos persoais, creado e mantido baixo a responsabilidade de Asociación Cultural Cherinkas, imprescindible para prestar os servizos solicitados polos usuarios. , ou para resolver dúbidas ou dúbidas suscitadas polos nosos visitantes. A nosa política é non crear perfís sobre os usuarios dos nosos servizos.

Lexitimidade do tratamento

 1. Relación contractual: É a que se aplica cando compra un dos nosos produtos ou contrata algún dos nosos servizos.
 2. Interese lexítimo: atender as consultas e reclamacións que formule e xestionar o cobro de cantidades adeudadas.
 3. O seu consentimento: Se vostede é usuario da nosa web, marcando a caixa que aparece no formulario de contacto, autorízanos a enviarlle as comunicacións necesarias para responder á consulta ou solicitude de información formulada.

Destinatarios
Non cedemos os seus datos persoais a ninguén, agás aquelas entidades públicas ou privadas ás que estamos obrigados a facilitar os seus datos persoais para cumprir con calquera lei. Por poñer un exemplo, a Lei Tributaria obriga a facilitar á Axencia Tributaria determinada información sobre as operacións económicas que superen un determinado importe.

Comunicación
Non realizaremos transferencias internacionais dos seus datos persoais para ningunha das finalidades indicadas.

Conservación
Só conservaremos os seus datos persoais durante o tempo necesario para acadar os fins para os que foron recollidos. Ao determinar o período de conservación adecuado, consideramos os riscos que implica o tratamento, así como as nosas obrigas contractuais, legais e regulamentarias, as políticas internas de retención de datos e os nosos intereses comerciais lexítimos descritos neste Aviso de privacidade e política de cookies.

Neste sentido, Asociación Cultural Cherinkas conservará os datos persoais unha vez finalizada a súa relación con vostede, debidamente bloqueados, durante o prazo de prescrición das actuacións que poidan derivarse da relación mantida co interesado.

Unha vez bloqueados, os seus datos serán inaccesibles para Asociación Cultural Cherinkas, e non serán tratados salvo para poñelos a disposición das Administracións públicas, Xuíces e Xulgados, para a atención das posibles responsabilidades derivadas dos tratamentos, así como para o exercicio e defensa de reclamacións ante a Axencia Española de Protección de Datos.

Seguridade
Facemos todos os esforzos razoables para manter a confidencialidade da información persoal procesada nos nosos sistemas. Mantemos estritos niveis de seguridade para protexer os datos persoais que tratamos contra a perda accidental e o acceso, tratamento ou divulgación non autorizados, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza e os riscos aos que están expostos os datos. Non obstante, non podemos ser responsables do uso que faga dos datos (incluído o nome de usuario e o contrasinal) que utiliza no noso sitio web. O noso persoal segue estritos estándares de privacidade e, se contratamos a terceiros para proporcionar servizos de soporte, esixímoslles que cumpran os mesmos estándares e permítenos auditar o seu cumprimento.

Os seus dereitos
Informámoslle que pode exercer os seguintes dereitos:

 1. Dereito de acceso aos teus datos persoais, a coñecer cales se están tratando e as operacións de tratamento que se realizan con eles;
 2. Dereito a rectificar calquera dato persoal inexacto;
 3. Dereito a eliminar os seus datos persoais, cando isto sexa posible (por exemplo, por esixencia legal);
 4. Dereito a limitar o tratamento dos seus datos persoais cando a exactitude, legalidade ou necesidade do tratamento dos datos sexa dubidosa, en cuxo caso, poderemos conservalos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
 5. Dereito a opoñerse ao tratamento dos seus datos persoais, cando a base legal que nos permita tratar os datos indicados sexa o noso interese lexítimo. “Company_Name” deixará de procesar os teus datos a non ser que teña un interese lexítimo ou sexa necesario para defender reclamacións.
 6. Dereito á portabilidade dos teus datos, cando a base legal que nos permita tratalos sexa a existencia dunha relación contractual ou o teu consentimento.
 7. Dereito a revogar o consentimento outorgado a Asociación Cultural Cherinkas

Para exercer os seus dereitos, pode facelo de xeito gratuíto e en calquera momento, poñéndose en contacto connosco no enderezo Asociación Cultural Cherinkas, adxuntando copia do seu DNI.

Protección de dereitos
No caso de entender que os seus dereitos foron desatendidos pola nosa entidade, pode presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, a través dun dos seguintes medios :

 • Sede electrónica: https://www.aepd.es
 • Correo postal: Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid
 • Teléfono: 901.100.099 y 912.663.517

Formular unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos non supón ningún custo e non é necesaria a asistencia dun avogado ou dun avogado.

Actualizacións
Asociación Cultural Cherinkas resérvase o dereito a modificar esta política para adaptala ás novidades lexislativas ou xurisprudenciais que poidan afectar ao seu cumprimento.