Festival en Vimianzo, Asalto ao Castelo

Accesibilidade

Portada · Accesibilidade

7

O noso compromiso é facer accesible esta web, de acordo co Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, de accesibilidade de sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

SITUACIÓN DE CUMPRIMENTO

Esta web cumpre parcialmente co RD 1112/2018 polas excepcións e faltas de conformidade dos aspectos sinalados no punto seguinte.

CONTIDO NON ACCESIBLE

É posible que non se poida acceder ao contido a continuación debido ao seguinte:
Podería haber algúns aspectos de contraste que non cumpran os requisitos mínimos, con respecto ás cores adxacentes do fondo.
Pode haber algúns elementos non textuais non etiquetados correctamente.
Os buscadores buscan automaticamente sen requirir ningunha acción por parte do usuario.
Pode haber algúns textos noutro idioma que non estean etiquetados correctamente.
Pode haber erros de código de edición específicos nalgunha páxina web.
Pode haber ficheiros ofimáticos en PDF ou noutros formatos publicados que non cumpran totalmente todos os requisitos de accesibilidade. Aínda que se realizaron esforzos para garantir que a maioría deles cumpran.

ELABORACIÓN DA SEGUINTE DECLARACIÓN DE ACCESIBILIDADE

O método empregado para elaborar a declaración foi unha autoavaliación realizada polo responsable do desenvolvemento web.

OBSERVACIÓNS E INFORMACIÓN DE CONTACTO

Podes realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a do RD 1112/2018) como:
• Informar de calquera posible incumprimento por parte desta web
• Transmitir outras dificultades de acceso ao contido
• Formular calquera outra dúbida ou suxestión de mellora en relación á accesibilidade do sitio web.

Podes presentar:
• Reclamación relativa ao cumprimento dos requisitos do RD 1112/2018 ou
• Solicitude de información accesible relacionada con:
Contidos que quedan excluídos do ámbito de aplicación do RD 1112/2018 segundo o establecido no artigo 3, apartado 4.
Contidos que están exentos do cumprimento dos requisitos de accesibilidade porque impón unha carga desproporcionada.
Na Solicitude de información accesible deberán especificarse claramente os feitos, motivos e solicitude que nos permitan comprobar que se trata dunha solicitude razoable e lexítima.

PROCEDEMENTO DE SOLICITUDE

Se unha vez formulada a solicitude de información accesible ou reclamación, esta fose desestimada, non se acordase a resolución adoptada ou a resposta non reúna os requisitos previstos no artigo 12.5, o interesado poderá incoar reclamación. Así mesmo, poderá incoarse reclamación no caso de que transcorrese o prazo de vinte días hábiles sen ter recibido resposta.
A reclamación poderá presentarse a través da Instancia xenérica da sede electrónica do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, así como no resto de opcións recollidas na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común do Administracións.Público. As reclamacións serán recibidas e tramitadas pola Subdirección Xeral de Inspección de Servizos da Consellería.

CONTIDO OPCIONAL

Este portal está deseñado para poder cambiar o tamaño e a cor do texto, así como o fondo da páxina mediante as opcións de configuración estándar do navegador.
Se queres cambiar o tamaño da fonte do texto nos principais navegadores gráficos, utiliza os seguintes menús:
• Internet Explorer, Mozilla e Firefox: Ver > Tamaño do texto
• Opera: Ver > Zoom
• Safari: Ver > Fai o texto máis grande
• Chrome: controla a páxina actual > Tamaño do texto
• Para modificar o tamaño de todo o que hai na páxina:
• Ctrl + + para aumentalo
• Ctrl + – para diminuílo
• Ctrl + 0 restaura o tamaño orixinal do texto
• Se o que queres é anular a folla de estilo ou modificar a cor do texto, podes consultar a páxina Como cambiar o tamaño ou as cores do texto da WAI, que se pode ler traducida ao castelán en Como cambiar o tamaño ou as cores do texto ?